Tuesday, September 11, 2012

RASIONAL BBBM


Dalam era ledakan teknologi masa kini, proses pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja berfokus kepada penggunaan buku teks, kaedah pengajaran guru melalui penggunaan kapur tulis dan papan hitam sahaja, malah lebih daripada itu termasuklah penggunaan teknologi yang menyediakan pembelajaran secara interaktif bagi memupuk minat pelajar. Oleh yang demikian, melalui teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran daripada guru sahaja belum dapat menjamin berlakunya proses pembelajaran yang berkesan tanpa melalui bahan bantu belajar dan mengajar.
            Bahan bantu belajar dan mengajar yang dihasilkan berasaskan teknologi moden dapat digunakan secara praktik dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Oleh itu, bidang teknologi juga memainkan peranan penting sebagai tapak asas yang kukuh dalam bidang pendidikan masa kini. Perkembangan teknologi ke arah penciptaan peralatan pengajaran memberi kesan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dilakukan oleh guru dan juga bagi mempercepatkan proses pembelajaran berkesan di kalangan pelajar
            Atan Long (1981) menyatakan penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai akan memudahkan sesuatu konsep dikaitkan dengan pengalaman pelajar. Sebagai contoh , pembelajaran di luar kelas, penggunaan simulasi yang digabungkan dengan rakaman muzik daripada pita rakaman dalam permainan, mungkin akan menjadi media yang sesuai bagi pelajar yang lemah berbanding kaedah tradisional.
            Naim (1998) menyatakan manusia dilahirkan dengan kebolehan , keperluan , minat dan lingkungan pengalaman yang berbeza. Oleh itu setiap murid mempelajari sesuatu contoh , penerimaan konsep ’ indah ’ adalah sangat relatif sifatnya. Bila guru hanya menyebut sahaja perkataan ’ indah ’ , idea sebenar dalam pemikiran guru mungkin tidak dapat diinterpretasikan dengan baik oleh semua muridnya (kerana pengalaman hidup yang berbeza). Di sinilah media seperti gambar dan filem dapat memainkan peranan penting bagi membantu mempertajamkan , memperjelas dan mengukuhkan lagi pemahaman akan makna dan konsep ’ indah ’ tadi.
Guru telah didedahkan pelbagai kaedah mengajar yang memusatkan pelajar, sumber-sumber pengajaran pembelajaran dan juga bagaimana menggunakan bahan bantu mengajar dengan berkesan. Seseorang guru juga harus mahir mengenal pasti, membuat keputusan untuk memilih bahan bantu mengajar yang paling berkesan dan mengoptimumkan sumber untuk mencapai objektif pengajaran yang dirancang.

TEORI-TEORI SOKONGAN BBBM TMK


Jerome S. Brunner (1966) menyatakan peringkat pembelajaran berubah dalam tiga peringkat, iaitu:
1.    Enaktif - Pembelajaran melalui manipulative melalui bahan maujud.
2.    Ikonik - Keupayaan membuat persepsi dan membina gambaran dalam mental. Dapat memahami keadaan/objek melalui bahasa walaupun tidak maujud.
3.    Simbolik - Menggunakan bahasa/lambang untuk menjelaskan sesuatu perkara atau formula.
Di sini jelas sesuatu BBBM perlulah mempunyai elemen bahan maujud, lisan dan juga visual, objek atau gambar.

Manakala Teori Pembelajaran Kognitif (Gestalt) pula menekankan pembelajaran berlaku melalui pengamatan dan persepsi. Ini menunjukkan fungsi otak sangat penting dalam P&P. Persepsi berlaku melalui deria melihat, merasa, mendengar, menyentuh dan menghidu. Pembelajaran akan berlaku apabila pengetahuan diolah oleh otak dan pemikiran. Di sini terbukti bahawa proses P&P memerlukan sesuatu yang boleh dilihat dan dikoordinasi oleh deria manusia.

Seterusnya implikasi daripada Teori Thorndike turut menitikberatkan ransangan dan gerak balas murid dengan aktiviti latihan, ulangkaji, aplikasi serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokkan. Oleh itu aktiviti pengukuhan (BBBM) mestilah menarik yang boleh meninggalkan kesan kepada murid.

Teori Kognitif dalam pembelajaran memerlukan proses P&P yang meliputi pengumpulan dan penyusunan. Pembelajaran adalah berkaitan dengan proses ingatan dan penyimpanan dalam pemikiran. Ianya sangat berkait rapat dengan pengamatan dan penanggapan. Oleh itu BBBM dihasilkan untuk meningkatkan pengamatan murid terhadap isi pelajaran dengan menggunakan visual, audio dan animasi yang menarik bagi tujuan murid dapat menyimpan dan mengingat sesuatu di dalam otak mereka.

CIRI-CIRI BBBM TMK (ICT)


Mengikut sukatan pelajaran:
BBBM yang dibina perlu mengikut sukatan dan tidak bercampur-aduk pola yang berbeza dan sesuai dengan pengetahuan sedia ada. Contohnya perkataan kvkvkk tidak harus berana dalam BBBM kvkv.

Penceritaan konsep yang mudah:
BBBM dapat menceritakan konsep dengan mudah terutamanya Matematik. Contohnya bagi operasi tolak 9-5=4, terdapat sekumpulan 9 ekor burung kemudian 5 ekor kemudiannya terbang meninggalkan kawannya.

Mesra pengguna :
BBBM TMK yang dibangunkan mestilah senang digunakan oleh guru dan murid. Ianya mudah diekses dengan disediakan ikon, butang, menu dan pautan yang sesuai. Murid harus diberi peluang menggunakan komputer bagi tujuan meningkatkan kemahiran literasi komputer. Boleh disediakan manual penggunaan sekiranya perlu.

Boleh laras (edit) :           
BBBM TMK harus boleh diedit, boleh ditukar gambar, perkataan dan susun atur. Dengan ini BBBM boleh diperbanyakkan dengan mudah dan cepat. Contohnya 8+4=12, guru boleh menukar ke 7+4=11 dengan “edit text” dan “delete 1 dari 8 gambar. Segala item boleh diubah mengikut kesesuaian dan kehendak guru.

Boleh ubah dan pindah:
BBBM TMK seharusnya menggunakan perisian yang umum seperti Microsoft Office. Contohnya perisian Microsoft Power Point yang terdapat pada mana-mana komputer. Ini bermakna ia tidak perlu pemasangan (install), boleh dipindahkan (copy dan paste) dan beroperasi dikomputer lain.

Menarik:
Mempunyai audio, visual, pergerakan, gambar-gambar yang menarik, mempunyai animasi, penggunaan warna yang sesuai, tulisan yang menarik dan sesuai seperti Century Gothic dan Comic San Ms.

Boleh mengesan dan menganalisa:
BBBM TMK perlu mempunyai unsur boleh mengesan kelemahan dan pencapaian murid terhadap isi pelajaran. Dengan ini guru boleh membuat analisis, menyelesaikan masalah murid dan penambahbaikan dalam P&P.

Sentiasa diperbaiki:
Apa yang dibuat tidak semestinya terbaik, apabila dilihat tidak berkesan, ianya perlu diubah. Saya sentiasa mencari di mana kelemahan BBBM TMK bagi tujuan penambahbaikan.